SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021), nr 2


     

 NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Marek Gutowski
  Katecheza w wybranych kontekstach społeczno-kulturowych wobec obrony integralności osoby ludzkiej
  Catechesis in Selected Socio-Cultural Contexts in the Defense of the Integrity of the Human Person
  DOI: 10.32090/SE.230208 - view: pdfArticle

 • Andrzej Jastrzębski OMI
  Models of Psycho-Spiritual Care: Responding to the Spiritual Needs of Our Contemporaries
  DOI: 10.32090/SE.230209 - view: pdfArticle

 • Algimantas Katilius
  Lithuanian Activities of the Students of Seinai Theological Seminary
  DOI: 10.32090/SE.230210 - view: pdfArticle

 • ks. Mariusz Pawlina
  Egzorcyzmy na warszawskich scenach. Analiza porównawcza spektakli: „Matka Joanna od Aniołów” – Teatr Narodowy i „Diabły” – Teatr Powszechny w kontekście „Listu do Artystów” Jana Pawła II
  Exorcisms on Warsaw Theatre Stages. A Comparative Analysis of “Matka Joanna od Aniołów” – Teatr Narodowy and “Diabły” – Teatr Powszechny in the Context of John Paul IIʼs “Letter to Artists”
  DOI: 10.32090/SE.230211 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Wielebski
  Wokół Instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”
  On the Instruction “The Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Evangelising Mission of the Church”
  DOI: 10.32090/SE.230212 - view: pdfArticle

 • Paweł Zdziarski
  From Negation to Acceptance. Christian Hermeneutics of Enlightenment
  DOI: 10.32090/SE.230213 - view: pdfArticle

MISCELLANEA

 • Rev. Aghabious Gergis
  La nozione di Patriarca nel Diritto Canonico Orientale e la teoria della Pentarchia
  The Notion of Patriarch in Eastern Canon Law and the Theory of Pentarchy
  DOI: 10.32090/SE.230214 - view: pdfArticle

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Marek Janowski, ks. Maciej Maciukiewicz, ks. Jan Skorupski)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Marek Janowski, Maciej Maciukiewicz, Jan Skorupski)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Florian Lempa
  Ks. Wojciech Guzewicz, Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2021, ss. 249.
  view: pdfText

 • ks. Ryszard Sawicki
  Ks. Tomasz Zajkowski, Wkład diecezji ełckiej w misyjne dzieło Kościoła, Centrum Oświatowo Dydaktyczne Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2021, ss. 122.
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Joseph Ratzinger, Prawda i wolność. Rozważania o współczesności, przeł. R. Zajączkowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, ss. 179.
  view: pdfText

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021), nr 1


     

  NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • Anna Gawrońska-Piotrowska
  Działania Caritas Polska z zakresu edukacji ekologicznej w duchu encykliki Laudato si’
  Caritas Poland Activities in the Field of Environmental Education in the Spirit of the Laudato siʼ Encyclical
  DOI: 10.32090/SE.230101 - view: pdfArticle

 • Michal Hospodár
  Ideové a praktické aspekty starostlivosti o chorých
  Ideological and Practical Aspects of Care for the Sick
  DOI: 10.32090/SE.230102 - view: pdfArticle

 • ks. Marek Kluz
  Troska o ład moralny życia społecznego w nauczaniu papieża Benedykta XVI
  The Care for the Moral Order of the Social Life in the Teachings of Pope Benedict XVI
  DOI: 10.32090/SE.230103 - view: pdfArticle

 • ks. Daniel Kowalski
  Triduum Paschalne w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku
  Paschal Triduum During the Coronavirus Pandemic in 2020
  DOI: 10.32090/SE.230104 - view: pdfArticle

 • ks. Walter Rachwalik
  Geneza i zasady formacyjne ruchu „Czciciele Ducha Świętego Ogniska Pokutne” w świetle pism fundatorki s. Marii od Ducha Świętego
  The Genesis and Formation Principles of the Movement “Worshipers of the Holy Spirit Fires of Penance” in the Light of the Writings of Sr. Maria of the Holy Spirit
  DOI: 10.32090/SE.230105 - view: pdfArticle

 • Fr. Kęstutis Žemaitis
  Blessed Teofilius Matulionis – A Witness to the Faith of Modern Times
  DOI: 10.32090/SE.230106 - view: pdfArticle

MISCELLANEA

 • Rev. Francesco Diano
  Attualità e futuro della salute mentale: la prospettiva della Chiesa italiana per un modello possibile
  Actuality and Future of Mental Health: the Perspective of the Italian Church for a Possible Model
  DOI: 10.32090/SE.230107 - view: pdfArticle

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Jerzy Sikora)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Jerzy Sikora)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Jacek Wojda, Z dziejów seminariów duchownych diecezji podlaskiej i lubelskiej, t. 1: Seminarium podlaskie w Janowie 1818-1867, Wydawnictwo Diecezjalne Unitas, Siedlce 2021, ss. 598.
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Ks. Józef Tischner, Alfabet duszy i ciała, oprac. i wybór W. Bonowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 254.
  view: pdfText

 

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

 

The copyright for articles published in the online and print versions of "Studia Ełckie" is regulated by the BY-NC-ND Creative Commons license.
CC BY NC ND

 

The BY-NC-ND Creative Commons license for the "Studia Ełckie" allows anyone to download any part of the journal and share it with others so long as (1) they give full credit to "Studia Ełckie" and its authors and (2) it is shared for educational purposes only and not commercially.
Read the legal code (the full license): [here]. See a summary of the licence: [here].

 

The authors hold the copyright and publishing rights on their articles without restrictions.

 

 

Prawa autorskie do artykułów opublikowanych w "Studiach Ełckich" zarówno w wersji online, jak i wersji drukowanej są regulowane przez licencję
Creative Commons BY-NC-ND.
CC BY NC ND

 

Licencja Creative Commons BY-NC-ND dla "Studiów Ełckich" zezwala każdemu na pobranie dowolnej części czasopisma i udostępnienie go innym, o ile (1)  "Studia Ełckie" i ich autorzy są w pełni uznawani, (2) udostępniane treści służą wyłącznie celom edukacyjnym, a nie komercyjnym.
Przepisy prawne (pełna licencja): [tutaj]. Podsumowanie licencji: [tutaj].

 

Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów bez ograniczeń.

 

 

Czasopismo zatytułowane "Studia Ełckie" to jedna z form działalności naukowej diecezji ełckiej. Najważniejsze informacje na temat jego założenia, historii i rozwoju znajdują się w artykule: 

T. Kopiczko, M. Sieńkowski, Czasopismo naukowe diecezji ełckiej „Studia Ełckie” w dwudziestoletniej służbie nauce i Kościołowi 1999-2018, "Studia Ełckie" 21(2019), nr 1, s. 47-64. 

 

fragment artykułu:

„(...) co kryje się pod nazwami „czasopismo naukowe diecezji ełckiej” oraz „Studia Ełckie”. Pierwsza nazwa oznacza periodyk naukowy wydawany przez kościelne środowisko diecezji ełckiej począwszy od 1999 r. niezależnie od nazwy własnej, którą mu przypisano. W okresie 1999-2018 czasopismo to nosiło aż trzy nazwy (tytuły): 1) „Lux Veritatis” (1999); 2) „Ełckie Studia Teologiczne” (2000-2005); 3) „Studia Ełckie” (2006-). Z kolei nazwa „Studia Ełckie” może być rozumiana na dwa sposoby. W sensie ścisłym oznacza ona tytuł czasopisma, które zostało zainicjowane w 2006 r.”
czytaj więcej

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW (MEiN)

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 20, 2020 / 20,
2021 / 20

Wizyt:

Dziś 42

Miesiąc 421

Ogółem 103025