Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word. Artykuły w „Studiach Ełckich" mogą być publikowane w języku polskim i w językach kongresowych. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy przekazać je razem z tekstem.

Formatowanie tekstu:

 • Czcionka – Times New Roman
 • Interlinia pojedynczy
 • brak odstępów pomiędzy akapitami
 • tekst zasadniczy: rozmiar – 12; przypisy – 10.

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

Tekst artykułu powinien być przygotowany w następującym schemacie:

 • Tytuł
 • wstęp
 • poszczególne punkty
 • zakończenie
 • streszczenie w języku angielskim
 • bibliografia
 • informacje o autorze.

Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 20.000 - 45.000 znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie). Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).

Informacje o autorach należy umieścić po tekście zasadniczym. Powinny one zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji (e-mail).

Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk i cytowanie z innych źródeł) ponosi autor. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 2%. Kopię przekazanych materiałów autorzy przechowują na osobnym nośniku danych do czasu ukazania się publikacji drukiem.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 egzemplarz „Studiów Ełckich". Prawa wydawnicze przechodzą na Wydawcę. Opublikowany artykuł będzie dostępny w formacie PDF na stronie internetowej czasopisma.

Przy robieniu przypisów ze stron internetowych należy podać: autora, tytuł tekstu, link, datę dostępu.

Przypisy należy sporządzić według następujących przykładów:

 • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 20.
 • D. L. Rosenhan, M. E. Seligam, Psychopatalogia, t. 1, tłum. E. Watts, Warszawa 1994, s. 176.
 • T. Szubka, Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995, s. 9.
 • T. Styczeń, Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne" 42 (1994) 2, s. 52-53.
 • A. Bronk, Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 1-3.

przypisy