studia elckie 200px

pdfE-BOOK SE 10 (2008)2.72 MB 
pdfSPIS TREŚCI 308.04 KB 
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES81.99 KB


  

FILOLOGIA / LITERATURE

 • Anita Frankowiak
  „Pętelka historii i guzik teraźniejszości" czyli o samotności, lęku i środkowoeuropejskim istnieniu w prozie Andrzeja Stasiuka / „The Nil of History and the Nix of Present": on Solitude, Fear and Mediterranean Existence in the Prose of Andrzej Stasiuk
  view: pdfFull Text1.6 MB
 • Joanna Szydłowska
  Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa / The Literature of Borderland Toward the Challenges of Contemporary Literature Studies
  view: pdfFull Text2.15 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Imelda Chłodna
  Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie / The Enlightenment Philosophy and its Influence on the American Society
  view: pdfFull Text2.11 MB
 • Ks. Tomasz Duma
  Poznawać czy myśleć – spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca / Cognizing or Thinking – the Dispute over Philosophical Cognition in the Light of Mieczyslaw A. Krapiec
  view: pdfFull Text4.15 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  „Brain life" jako kryterium początku życia ludzkiego / Brain Life Come Criterio Dell'inizio Della Vita Umana
  view: pdfFull Text2.99 MB
 • Ks. Antoni Skowroński
  Filozoficzna refleksja na temat obecności człowieka w środowisku przyrodniczym / Une Pensée Philosophique Sur La Présence De L'Homme Dans L'Environnement Naturel
  view: pdfFull Text3.84 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Nacjonalizm w świetle filozofii kultury / Nationalism in the Light of the Philosophy of Culture
  view: pdfFull Text3.24 MB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafialnym w Nidzicy w latach 1945-1992 / Die Geistlichen Der Römisch-Katholischen Kirche In Der Seelsorge In Der Pfarrei Nidzica In Den Jahren 1945-1992
  view: pdfFull Text3.68 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Eksterminacja duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej / Martyrium Der Katholischen Priester Von Sudauen Während Der Deutschen Besatzung Im Zweiten Weltkrieg
  view: pdfFull Text4.13 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007 / Abriss Der Geschichte Der Diözese Ełk 1992-2007
  view: pdfFull Text6.28 MB
 • Ryszard Skawiński
  Korzenie i uwarunkowania reform polskiej edukacji w XX wieku / Wurzeln Und Bedingungen Polnischer Erziehungsformen Im 20. Jahrhundert
  view: pdfFull Text7.12 MB

PRAWO / LAW

 • Jerzy Akińcza
  Polityka jurysdykcyjna Unii Europejskiej. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych / Jurisdiction Policy in European Union. European Execution Title for Unquestionable Claims
  view: pdfFull Text2.41 MB
 • Mariola Lemonnier
  Prawne aspekty papieru wartościowego. Wybrane zagadnienia / Legal Acpects of Securities. Selected Issues
  view: pdfFull Text2.41 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy / The Obligation to Publish a Correction and the Freedom of Press
  view: pdfFull Text3.91 MB
 • Janusz Orłowski
  Uznanie administracyjne w niemieckiej nauce prawa podatkowego / Administrative Discretion in German Research on Tax Law
  view: pdfFull Text2.51 MB
 • Bogumił Pahl
  Opodatkowanie nieruchomości zajętych przez kościelne organizacje pożytku publicznego / The Taxation of Real Estates Occupied by Ecclesiastical Public Benefit Organizations
  view: pdfFull Text2.58 MB
 • Krzysztof Teszner
  Pozycja organów podatkowych w postępowaniu podatkowym i kontrolnym – wybrane problemy / The Position of Tax Authority in Tax and Control Proceedings – Chosen Problems
  view: pdfFull Text2.37 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Dariusz Brozio
  Kult Najświętszego Serca Jezusa w świetle kazań ks. Kazimierza Hamerszmita / Le Culte du Sacré-Coeur de Jésus Dans la Lumière des Sermons de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text2.09 MB
 • Ks. Dariusz Brozio
  Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych w kazaniach ks. Kazimierza Hamerszmita / La Dévotion à la Vierge Marie et aux Saints dans les Sermons de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text3.25 MB
 • Ks. Witold Gromadzki
  Niektóre aspekty nauczania religii w szkole, czyli między ewangelizacją a katechizacją / Manche Aspekte Der Religionslehre In Der Schule, D.H. Zwischen Evangelisation Und Katechisation
  view: pdfFull Text7.3 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Obraz Boga w doktrynie Świadków Jehowy / The Image of God in the Doctrine of Jehovah's Witnesses
  view: pdfFull Text4.22 MB

VARIA

 • Ks. Dariusz Brozio
  Apostolstwo – jedną z form realizacji życia chrześcijańskiego w Kościele w nauczaniu ks. Kazimierza Hamerszmita / L'apostolat – l'Une de Formes de la Réalisation de la Vie Chrétienne dans l'Église dans l'Enseignement de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text2.47 MB
 • Curtis L. Hancock
  Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w. / Étienne Gilson on the Philosophy of XXI Century.
  view: pdfFull Text2.15 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego / The Role and Place of Man in a Political System of State as Seen by the Catholic Social Teaching of the Interwar Period
  view: pdfFull Text2.4 MB
 • Ryszard Skawiński
  W kręgu ideologii edukacyjnych / Umkreis Erziehungsideologie
  view: pdfFull Text3.27 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here2.72 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Kościół rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r." Pisz, 13 czerwca 2007 r.
 • Ks. Wojciech Kalinowski, Sprawozdanie z obchodów 15-lecia erygowania Diecezji Ełckiej oraz powołania do życia Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Ełk, 6 października 2007 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu". Lublin 16 kwietnia 2008 r.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Brunonie. Ełk, 25 maja 2007 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here2.72 MB

 • Jarosław Baciński, Zamek prokuratorski w Ełku. Przyczynek do dziejów miasta i regionu, Wydawnictwo Gryfix Kondrat S.j., Ełk 2008, ss. 239. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Ks. Włodzimierz Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 443. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.
 • Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, red. S. Bober, ks. S. Budyn, Lublin–Hannover 2006, ss. 936. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 320. Rec. Jacek Mrozek.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 192. Rec. Ryszard Skawiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Śladami św. Brunona z Kwerfurtu, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 110. Rec. Vitalijus Kodis.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Śladami św. Brunona z Kwerfurtu, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 110. Rec. Tomasz Lewoc.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Wojenne losy duchowieństwa na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 70. Rec. Karol Żukowski.
 • Ojciec Pustelnik, Pustelnik w Kościele rzymskokatolickim, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Prawdziska 2005, ss. 88. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. ks. Wojciech Guzewicz, „Episteme", 72(2007), ss. 250. Rec. Ks. Antoni Jucewicz SVD.

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 34

Miesiąc 982

Ogółem 150117