studia elckie 200px

pdfE-BOOK SE 10 (2008)2.72 MB 
pdfSPIS TREŚCI 308.04 KB 
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES81.99 KB


  

FILOLOGIA / LITERATURE

 • Anita Frankowiak
  „Pętelka historii i guzik teraźniejszości" czyli o samotności, lęku i środkowoeuropejskim istnieniu w prozie Andrzeja Stasiuka / „The Nil of History and the Nix of Present": on Solitude, Fear and Mediterranean Existence in the Prose of Andrzej Stasiuk
  view: pdfFull Text1.6 MB
 • Joanna Szydłowska
  Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa / The Literature of Borderland Toward the Challenges of Contemporary Literature Studies
  view: pdfFull Text2.15 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Imelda Chłodna
  Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie / The Enlightenment Philosophy and its Influence on the American Society
  view: pdfFull Text2.11 MB
 • Ks. Tomasz Duma
  Poznawać czy myśleć – spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca / Cognizing or Thinking – the Dispute over Philosophical Cognition in the Light of Mieczyslaw A. Krapiec
  view: pdfFull Text4.15 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  „Brain life" jako kryterium początku życia ludzkiego / Brain Life Come Criterio Dell'inizio Della Vita Umana
  view: pdfFull Text2.99 MB
 • Ks. Antoni Skowroński
  Filozoficzna refleksja na temat obecności człowieka w środowisku przyrodniczym / Une Pensée Philosophique Sur La Présence De L'Homme Dans L'Environnement Naturel
  view: pdfFull Text3.84 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Nacjonalizm w świetle filozofii kultury / Nationalism in the Light of the Philosophy of Culture
  view: pdfFull Text3.24 MB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafialnym w Nidzicy w latach 1945-1992 / Die Geistlichen Der Römisch-Katholischen Kirche In Der Seelsorge In Der Pfarrei Nidzica In Den Jahren 1945-1992
  view: pdfFull Text3.68 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Eksterminacja duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej / Martyrium Der Katholischen Priester Von Sudauen Während Der Deutschen Besatzung Im Zweiten Weltkrieg
  view: pdfFull Text4.13 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007 / Abriss Der Geschichte Der Diözese Ełk 1992-2007
  view: pdfFull Text6.28 MB
 • Ryszard Skawiński
  Korzenie i uwarunkowania reform polskiej edukacji w XX wieku / Wurzeln Und Bedingungen Polnischer Erziehungsformen Im 20. Jahrhundert
  view: pdfFull Text7.12 MB

PRAWO / LAW

 • Jerzy Akińcza
  Polityka jurysdykcyjna Unii Europejskiej. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych / Jurisdiction Policy in European Union. European Execution Title for Unquestionable Claims
  view: pdfFull Text2.41 MB
 • Mariola Lemonnier
  Prawne aspekty papieru wartościowego. Wybrane zagadnienia / Legal Acpects of Securities. Selected Issues
  view: pdfFull Text2.41 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy / The Obligation to Publish a Correction and the Freedom of Press
  view: pdfFull Text3.91 MB
 • Janusz Orłowski
  Uznanie administracyjne w niemieckiej nauce prawa podatkowego / Administrative Discretion in German Research on Tax Law
  view: pdfFull Text2.51 MB
 • Bogumił Pahl
  Opodatkowanie nieruchomości zajętych przez kościelne organizacje pożytku publicznego / The Taxation of Real Estates Occupied by Ecclesiastical Public Benefit Organizations
  view: pdfFull Text2.58 MB
 • Krzysztof Teszner
  Pozycja organów podatkowych w postępowaniu podatkowym i kontrolnym – wybrane problemy / The Position of Tax Authority in Tax and Control Proceedings – Chosen Problems
  view: pdfFull Text2.37 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Dariusz Brozio
  Kult Najświętszego Serca Jezusa w świetle kazań ks. Kazimierza Hamerszmita / Le Culte du Sacré-Coeur de Jésus Dans la Lumière des Sermons de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text2.09 MB
 • Ks. Dariusz Brozio
  Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych w kazaniach ks. Kazimierza Hamerszmita / La Dévotion à la Vierge Marie et aux Saints dans les Sermons de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text3.25 MB
 • Ks. Witold Gromadzki
  Niektóre aspekty nauczania religii w szkole, czyli między ewangelizacją a katechizacją / Manche Aspekte Der Religionslehre In Der Schule, D.H. Zwischen Evangelisation Und Katechisation
  view: pdfFull Text7.3 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Obraz Boga w doktrynie Świadków Jehowy / The Image of God in the Doctrine of Jehovah's Witnesses
  view: pdfFull Text4.22 MB

VARIA

 • Ks. Dariusz Brozio
  Apostolstwo – jedną z form realizacji życia chrześcijańskiego w Kościele w nauczaniu ks. Kazimierza Hamerszmita / L'apostolat – l'Une de Formes de la Réalisation de la Vie Chrétienne dans l'Église dans l'Enseignement de l'Abbé Casimir Hamerszmit
  view: pdfFull Text2.47 MB
 • Curtis L. Hancock
  Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w. / Étienne Gilson on the Philosophy of XXI Century.
  view: pdfFull Text2.15 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego / The Role and Place of Man in a Political System of State as Seen by the Catholic Social Teaching of the Interwar Period
  view: pdfFull Text2.4 MB
 • Ryszard Skawiński
  W kręgu ideologii edukacyjnych / Umkreis Erziehungsideologie
  view: pdfFull Text3.27 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here2.72 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Kościół rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r." Pisz, 13 czerwca 2007 r.
 • Ks. Wojciech Kalinowski, Sprawozdanie z obchodów 15-lecia erygowania Diecezji Ełckiej oraz powołania do życia Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Ełk, 6 października 2007 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu". Lublin 16 kwietnia 2008 r.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Brunonie. Ełk, 25 maja 2007 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here2.72 MB

 • Jarosław Baciński, Zamek prokuratorski w Ełku. Przyczynek do dziejów miasta i regionu, Wydawnictwo Gryfix Kondrat S.j., Ełk 2008, ss. 239. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Ks. Włodzimierz Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 443. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.
 • Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, red. S. Bober, ks. S. Budyn, Lublin–Hannover 2006, ss. 936. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 320. Rec. Jacek Mrozek.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 192. Rec. Ryszard Skawiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Śladami św. Brunona z Kwerfurtu, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 110. Rec. Vitalijus Kodis.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Śladami św. Brunona z Kwerfurtu, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 110. Rec. Tomasz Lewoc.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Wojenne losy duchowieństwa na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 70. Rec. Karol Żukowski.
 • Ojciec Pustelnik, Pustelnik w Kościele rzymskokatolickim, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Prawdziska 2005, ss. 88. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. ks. Wojciech Guzewicz, „Episteme", 72(2007), ss. 250. Rec. Ks. Antoni Jucewicz SVD.

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 6

Miesiąc 153

Ogółem 93933