studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK3.64 MB
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES138.16 KB


  

FILOLOGIA / LITERATURE

 • Joanna Szydłowska
  Konceptualizacja doświadczenia wojny i okupacji w twórczości reportażowej Krzysztofa Kąkolewskiego. Świadectwo – Pamięć – Gest etyczny / The Experience of the War and Occupation in the Reports of Krzysztof Kąkolewski. Testimony - Memory - Ethical Gesture
  view: pdfFull Text2.13 MB
 • Radosław Supranowicz
  Tęsknota za utraconym rajem? Kilka uwag na temat fenomenu „HEIMAT" / Sehnsucht Nach Dem Verlorenen Paradies? Einige Bemerkungen Zum Phänomen „Heimat"
  view: pdfFull Text1.53 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Mikołaj Krasnodębski
  Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego / Jacek Woroniecki's and Feliks Wojciech Bednarski's Pedagogics as an Exemplification of the Traditional Thomism
  view: pdfFull Text5.95 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Uporczywa prokreacja / Accanimento Procreativo
  view: pdfFull Text3.34 MB
 • Ks. Piotr Przemielewski
  Filozofia na Areopagu idei, czyli postmodernizm i jego obecność we współczesnej kulturze i sztuce / Postmodernism and its Presence in Contemporary Culture and Art
  view: pdfFull Text3.22 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  «Osoba» jako kryterium badawcze / „Person" as an Analytical Criterion
  view: pdfFull Text2.42 MB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Udział biskupów polskich w obradach Soboru Watykańskiego II / Beteiligung Polnischer Bischöfe An Den Beratungen Des II. Vatikanischen Konzils
  view: pdfFull Text4.13 MB
 • Janusz Hochleitner
  Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy / St. John of Nepomuk as a Catholic Cultural Hero
  view: pdfFull Text2.96 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  Quelle place trouve l'histoire dans les recherches théologiques de Karl Rahner et d'Henri de Lubac? / Miejsce historii w pracach teologicznych Karola Rahnera i Henryka de Lubac'a
  view: pdfFull Text5.15 MB

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / COMMUNICATION

 • Jacek Janusz Mrozek
  Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy / Right to Cultivate the Memory of a Deceased Person and Activity of the Press
  view: pdfFull Text2.74 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym / A Journalist's Professional Secrecy and its Protection in the Polish Legal System
  view: pdfFull Text2.29 MB
 • Ryszard Skawiński
  Reforma szkolnictwa zawodowego w „Gazecie Wyborczej" w latach 1992-2002 / Die Reformen Des Fachschulwesens In Den Spalten Der Zeitung „Gazeta Wyborcza" In Der Zeit 1992-2002
  view: pdfFull Text2.44 MB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  List biskupa Stanisława Łukomskiego do wojewody białostockiego z 13 października 1945 r. / Der Brief Des Bischofs Stanisław Łukomski An Den Leiter Der Woiwode In Białystok Vom 13. Oktober 1945
  view: pdfFull Text1.09 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Orędzie bpa Stanisława Łukomskiego do diecezjan z 16 sierpnia 1947 r. / Aufruf Des Bischofs Stanisław Łukomski An Die Diözesanen Am 16. August 1947
  view: pdfFull Text1.22 MB

PRAWO / LAW

 • Damian Czudek, Janusz Orłowski, Dana Šramkova
  Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym / Sanctions in the Current Czech and Polish Tax System
  view: pdfFull Text3.68 MB
 • Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel
  Pojęcie instrumentu finansowego / The Term of Financial Instrument
  view: pdfFull Text1.72 MB
 • Bogumił Pahl
  Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości – problemy praktyczne / The Tax Base of the Real Estate Tax – Practical Problems
  view: pdfFull Text2.88 MB
 • Krzysztof Teszner
  Model administracji podatkowej w Polsce w latach 1934-1939 jako wzorzec budowy efektywnej administracji podatkowej / The Model of Tax Administration in Poland in Period 1934-1939 as a Pattern of Structure of Effective Tax Administration
  view: pdfFull Text3.17 MB
 • Marek Tyrakowski
  Prawnofinansowe aspekty Funduszu Kościelnego / The Law and Financial Aspects of the Church Capital
  view: pdfFull Text2.24 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Stanisław Biały
  Wolne związki a ideologia «GENDER»: zagrożenia relatywizmem etycznym na polu seksualności ludzkiej w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: «Rodzina, Małżeństwo i „wolne związki"» / Unmarried Relations and the Ideology of «Gender»: Threats by Ethical-Relativism in the Area of Human Sexuality in the Light of the Documents of The Papal Council on Family: «Family, Marriage and "The Free-Relationships"»
  view: pdfFull Text3.95 MB
 • Ks. Stanisław Biały
  Etyczne aspekty pracy widzianej jako odpowiedzialność za dobro wspólne / Ethical Aspects of Work Seen as a Responsibility For the Common Good
  view: pdfFull Text2.32 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Obraz człowieka w doktrynie Świadków Jehowy / The Image of Man in the Jehovah's Witnesses Doctrine
  view: pdfFull Text3.48 MB

VARIA

 • Anita Frankowiak
  Implikacje kwartetu metafizycznego Leszka Kołakowskiego. Glossa humanistki / The Implication by Leszek Kolakowski Metaphysical Quartet. The Gloss of Humanist
  view: pdfFull Text1.7 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Dzieje, rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji ełckiej w latach 1992-2007 / Die Geschichte, Die Rolle Und Die Aufgabe Des Domes In Der Diözese Ełk In Der Zeit Von 1992-2007
  view: pdfFull Text1.06 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here3.64 MB

 • Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Pawle (Sui sentieri di Paolo). Papieski Uniwersytet Salezjański, Rzym 23-24 kwiecień 2009.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego nt. „Humanizm tomistyczny a przyszłość cywilizacji". Baltimore (USA), 1-3 października 2009 r.
 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Bezpieczeństwo człowieka a wartości". Drohiczyn, 7-9 września 2009 r.
 • Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki" pt. Spór o rozumienie filozofii, które odbyło się 11 grudnia 2008 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here3.64 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sabina Turowska, Czas trwania, Ełk-Rygol 2009, ss. 124. Rec. Henryka Sawicka.
 • Ks. Czesław Dadura, Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku (1987-2008), Olecko 2009, ss. 128. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta, K. Sosna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 144. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 194. Rec. Michał Jasiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu Lipsk, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2009, ss. 90. Rec. Ryszard Skawiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Różyńsk Wielki 1958/1982-2008, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 224. Rec. Iwona Śniarowska.
 • Robert Klimowicz, Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic, Ełk 2009, ss. 320. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Marta Romańczuk-Grącka, Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, ss. 333. Rec. Jacek Janusz Mrozek.
 • Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. ks. Wojciech Guzewicz, „EPISTEME", 72(2007), ss. 240. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Ks. Wiesław Taraska, Sanktuarium maryjne w nauczaniu Jana Pawła II, Sandomierz 2008, ss. 343. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883