• Autor, przysyłając artykuł do publikacji w „Studiach Ełckich", wyraża implicite zgodę na proces recenzji.
  • Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. pdf„Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011).
  • Nadesłane artykuły, o ile spełniają wymogi formalne (zob. „Przygotowanie Tekstu"), są kierowane do dwóch recenzji: ich pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. W przypadku, gdy tylko jedna z recenzji jest pozytywna, powoływany jest trzeci recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch pozytywnych recenzji danego artykułu.
  • Recenzenci współpracujący z Redakcją to osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się stopniem doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku afiliacji zagranicznej w kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • Redakcja przyjmuje model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process"). Dlatego też Redakcja nie wymaga od recenzentów i autorów pisemnej „Deklaracji o braku konfliktu interesów" między nimi. Redakcja przyjmuje zasadę, zgodnie z którą recenzenci i autorzy artykułów nie powinni być afiliowani do tej samej uczelni.
  • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (zob. załącznik: „StudiaEłckie RECENZJA"). Redakcja dysponuje formularzami recenzji w języku polskim, angielskim i włoskim.
  • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  • Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: (a) na stronie internetowej czasopisma oraz (2) w każdym czwartym numerze kwartalnika.

docStudia Ełckie - recenzja PL-ENG-IT35.5 KB

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 26

Miesiąc 495

Ogółem 96881