1. Wszyscy członkowie zespołu redakcyjnego są zobowiązani do przestrzegania specjalnych wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji:

Jak radzić sobie z przetwarzaniem tekstu [tutaj]

Udostępnianie informacji między redaktorami naczelnymi na temat możliwych uchybień [tutaj]

Krótki przewodnik po etycznym edytowaniu dla nowych redaktorów [tutaj]

Poradnik dla redaktorów: badania, audyty i recenzje [tutaj]

2. Autorzy, którzy przesyłają artykuły do publikacji w „Studiach Ełckich” oraz recenzenci, którzy podejmują się recenzowania artykułów, są zobowiązani do postępowania zgodnego ze specjalnymi wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacji odpowiednio dla autorów i recenzentów:

Jak rozwiązywać spory dotyczące autorstwa: przewodnik dla naukowców [tutaj]

Zasady etyczne COPE dla recenzentów [tutaj]

3. Wszystkie osoby zaangażowane w pracę publikacyjną na łamach „Studiów Ełckich” są zobowiązane do przestrzegania ogólnych wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji:

Zasady przejrzystości i najlepsze praktyki w publikacjach naukowych [tutaj]

Wytyczne dotyczące wycofywania publikacji [tutaj]

Współpraca między instytucjami badawczymi i czasopismami w sprawach rzetelności naukowej: wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) [tutaj]

4. Zapora ghostwriting:

W celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” autorzy są obowiązani do przestrzegania „zapory ghostwriting”

Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez podkreślenia jego roli w powstałej publikacji

Zjawisko „guest authorship” polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, nawet jeśli jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca

Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują wyniki swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu

W związku z zaporą ghostwriting autor składa stosowne oświadczenie: Oświadczenie autora pracy

ORCID logoDoi 1024x629

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 20

Wizyt:

Dziś 32

Miesiąc 683

Ogółem 98633