Zasady etyki publikacyjnej

 • Redakcja „Studiów Ełckich” stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). - link

Teksty dotychczas nie publikowane

 • Przyjmujemy wyłącznie teksty, które dotychczas nie były publikowane w wersji papierowej bądź w Internecie. Publikacja nie jest związana z kosztami ze strony autorów.

Standardy sprawozdawczości

 • Autorzy prezentują swoje oryginalne prace w tym obiektywną dyskusję na ich temat. Przesłana praca podlega procesowi recenzji. Dane przedstawione w publikacji powinny być dokładne, wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić innym autorom odniesienie się do nich. Fałszerstwo i świadomie nieprecyzyjne oświadczenia stanowią nieetyczne zachowania i są nie do zaakceptowania.

Oryginalność i potwierdzenie źródeł

 • Autorzy powinni upewnić się, że praca jest w całości oryginalna, a jeśli wykorzystali prace i/lub słowa innych, powinno to być odpowiednio zacytowane. 

„Zapora ghostwriting”

 • Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w redakcji „Studiów Ełckich” obowiązuje „zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

  W związku z „zaporą ghostwriting” Autor składa stosowne oświadczenie - docOświadczenie autora pracy28 KB
 • Autor, przysyłając artykuł do publikacji w „Studiach Ełckich", wyraża implicite zgodę na proces recenzji.
 • Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. pdf„Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011).
 • Nadesłane artykuły, o ile spełniają wymogi formalne (zob. „Przygotowanie Tekstu"), są kierowane do dwóch recenzji: ich pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. W przypadku, gdy tylko jedna z recenzji jest pozytywna, powoływany jest trzeci recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch pozytywnych recenzji danego artykułu.
 • Recenzenci współpracujący z Redakcją to osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się stopniem doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku afiliacji zagranicznej w kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Redakcja przyjmuje model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process"). Dlatego też Redakcja nie wymaga od recenzentów i autorów pisemnej „Deklaracji o braku konfliktu interesów" między nimi. Redakcja przyjmuje zasadę, zgodnie z którą recenzenci i autorzy artykułów nie powinni być afiliowani do tej samej uczelni.
 • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (zob. załącznik: „StudiaEłckie RECENZJA"). Redakcja dysponuje formularzami recenzji w języku polskim, angielskim i włoskim.
 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 • Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: (a) na stronie internetowej czasopisma oraz (2) w każdym czwartym numerze kwartalnika.

docStudia Ełckie - recenzja PL-ENG-IT35.5 KB

Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word. Artykuły w „Studiach Ełckich" mogą być publikowane w języku polskim i w językach kongresowych. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy przekazać je razem z tekstem.

Formatowanie tekstu:

 • Czcionka – Times New Roman
 • Interlinia pojedynczy
 • brak odstępów pomiędzy akapitami
 • tekst zasadniczy: rozmiar – 12; przypisy – 10.

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

Tekst artykułu powinien być przygotowany w następującym schemacie:

 • Tytuł
 • wstęp
 • poszczególne punkty
 • zakończenie
 • streszczenie w języku angielskim
 • bibliografia
 • informacje o autorze.

Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 20.000 - 45.000 znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie). Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).

Informacje o autorach należy umieścić po tekście zasadniczym. Powinny one zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji (e-mail).

Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk i cytowanie z innych źródeł) ponosi autor. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 2%. Kopię przekazanych materiałów autorzy przechowują na osobnym nośniku danych do czasu ukazania się publikacji drukiem.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 egzemplarz „Studiów Ełckich". Prawa wydawnicze przechodzą na Wydawcę. Opublikowany artykuł będzie dostępny w formacie PDF na stronie internetowej czasopisma.

Przy robieniu przypisów ze stron internetowych należy podać: autora, tytuł tekstu, link, datę dostępu.

Przypisy należy sporządzić według następujących przykładów:

 • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 20.
 • D. L. Rosenhan, M. E. Seligam, Psychopatalogia, t. 1, tłum. E. Watts, Warszawa 1994, s. 176.
 • T. Szubka, Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995, s. 9.
 • T. Styczeń, Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne" 42 (1994) 2, s. 52-53.
 • A. Bronk, Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 1-3.

przypisy

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883