SE19 2017 3

 

 

pdfE-BOOK2.42 MB2.42 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • C. Canceran OP
  Who is God? Pope Benedict meets Pope Francis
  view: pdfFull Text319.36 KB

 • R. Podgórski
  Filozofia fenomenologiczna Maxa Schelera i Romana Ingardena w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły
  Max Scheler and Roman Ingarden’s phenomenological philosophy in “adequate anthropology” by Karol Wojtyła
  view: pdfFull Text387.75 KB

 • ks. W. Wojtyła
  Między ontologią a logiką. Rola logiki w procesie poznania prawdy
  Between ontology and logic. The role of logic in the process of knowing the truth
  view: pdfFull Text352.19 KB

PRAWO / LAW

 • B. Chyłka
  Granice zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP)
  The boundaries of the principle of impartiality of public authorities in matters of personal conviction and outlooks on life (art. 25 paragraph 2 of the Polish Constitution)
  view: pdfFull Text438 KB


 • M. Kotowska-Lewińska, Sz. Kulmaczewski
  Prawo a moralność – zagadnienia normatywne na tle polskiej praktyki orzeczniczej
  Law and morality – normative issues against the background of Polish judicial practice
  view: pdfFull Text463 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. M. Bednarski
  Zniszczenie kości ludzkich przez Jozjasza w Betel (2 Krl 23,16-19) w świetle mezopotamskiej praktyki zaqiqu oraz taktyki wojennej królów asyryjskich
  The destruction of human bones in Bethel (2 Kings 23,16-19) in the light of the Mesopotamian practice zaqiqu and tactics of war Assyrian kings
  view: pdfFull Text528.04 KB

 • M. Janik
  Konotacje demonologiczne terminu hl'y>l' dx;p; w Ps 91,5-6
  Demonic connotations of the term hl'y>l' dx;p; in the Psalm 91,5-6
  view: pdfFull Text498.65 KB

 • ks. R. Sawicki
  Diecezja wigierska i jej dziedzictwo historyczno-pastoralne
  The Wigry diocese and its historical-pastoral heritage
  view: pdfFull Text464.37 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „25 lat Caritas Diecezji Ełckiej”, Ełk, 9 września 2017 r.
  view: pdfFull Text206.36 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 2

Miesiąc 1381

Ogółem 148876