studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK3.76 MB


  

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Ks. Tomasz Duma
  Problem prawdy w myśli Platona / The Problem of Truth in the Thought of Plato
  see: pdfSummary4.91 KB; view: pdfFull Text3.62 MB
 • Ks. Łukasz Pałubicki
  Niemetafizyczne argumenty na istnienie Boga u św. Tomasza z Akwinu / Non-Metaphysical Arguments for the Existence of God in the Doctrine of St. Thomas Aquinas
  see: pdfSummary4.93 KB; view: pdfFull Text3 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK / Reason and Faith as Sources of Knowing God According to Zofia J. Zdybicka USJK
  see: pdfSummary5.47 KB; view: pdfFull Text2.17 MB

 HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Wierni Kościoła rzymskokatolickiego pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie parafii Białuty w XX w. / The Roman-Catholic Church's Faithfuls of Polish-German Frontier by the Example of Białuty Parish in XX Century
  see: pdfSummary11 KB; view: pdfFull Text4.15 MB
 • Łukasz Guzowski
  Dzieje miejscowości i kościoła w Wieliczkach / The History of Town and Church in Wieliczki
  see: pdfSummary4.61 KB; view: pdfFull Text3.21 MB
 • Ks. Andrzej Kopiczko
  Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku / The Parish Church in Bisztynek in the Light of the Visitation of 1798
  see: pdfSummary4.6 KB; view: pdfFull Text2.7 MB
 • Ks. Andrzej Pieńkowski
  Zasoby Archiwum Parafialnego w Rydzewie k. Rajgrodu (XIX-XX w.) / Archival Resources of the Parish Archive in Rydzewo Near Rajgród (XIX-XX Centuries)
  see: pdfSummary11.76 KB; view: pdfFull Text1.74 MB
 • Marcin Radziłowicz
  Świadkowie Jehowy – od początku funkcjonowania do roku 1914 / The Jehovah's Witnesses – from Their Beginning to 1914
  see: pdfSummary5.88 KB; view: pdfFull Text2.81 MB
 • Bogdan Sekściński
  Polskie drogi do socjalizmu. Sowietyzacja kupiectwa na Lubelszczyźnie (1944-1954) / Polish Roads to Socialism. The Sovietization of Tradepeople in the Lublin Region (1944-1954)
  see: pdfSummary14.61 KB; view: pdfFull Text8.76 MB
 • Joanna Słyszewska-Gibasiewicz
  Opieka konsulatów RP nad emigrantami polskimi w latach 1918-1926 / The RP Consulates' Care Over Polish Emigrants in 1918-1926
  see: pdfSummary6.98 KB; view: pdfFull Text2.09 MB

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Geneza, rozwój i formuła wydawnicza „Niedzieli Podlaskiej" – pisma diecezji drohiczyńskiej – w latach 1994-2010 / Genesis, Development, and Editorial Formula of „Niedziela Podlaska" – the Drohiczyn Diocese Magazine – in 1994-2010
  see: pdfSummary5.05 KB; view: pdfFull Text1.65 MB
 • Maria Rółkowska
  Santo subito – beato adesso – Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech (2005-2011) / Santo subito – baeto adesso – John Paul II in the Polish Language Press in Italy (2005-2011)
  see: pdfSummary5.62 KB; view: pdfFull Text2.32 MB

PRAWO / LAW

 • Stanisław Bułajewski
  Prawo do życia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / The Right to Life in the Light of Poland's Constitution
  see: pdfSummary7.86 KB; view: pdfFull Text2.18 MB
 • Anna Korzeniewska-Lasota
  Godność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych / The Dignity of Judge Office – Remarks Against the Background of Disciplinary Court Jurisdiction
  see: pdfSummary5.59 KB; view: pdfFull Text1.41 MB
 • Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel
  Cechy i funkcje funduszy operacyjnych w Polsce / Features and Functions of Operating Funds in Poland
  see: pdfSummary5.32 KB; view: pdfFull Text1.75 MB
 • Michał Mariański
  Uznawalność instrumentów finansowych emitowanych w innych krajach za papiery wartościowe w świetle prawa polskiego / Recognition of Financial Instruments Issued in other Countries for the Securities under Polish Law
  see: pdfSummary11.85 KB; view: pdfFull Text1.81 MB
 • Bogumił Pahl
  Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w zakresie nowo wybudowanych budynków / Arising of Tax Duty on Real Estate Tax in the Case of Newly-Built Buildings
  see: pdfSummary4.92 KB; view: pdfFull Text1.47 MB
 • Bronisław Sitek
  Bezpieczeństwo imprez masowych w antycznym Rzymie na tle współczesnych rozwiązań / The Security of Mass Events in the Ancient Rome in Comparison with the Contemporary Solutions
  see: pdfSummary12.18 KB; view: pdfFull Text2.05 MB
 • Magdalena Sitek
  Instrumenty rynkowe dla potrzeb polityki w zakresie ochrony środowiska / The Market Instruments for the Needs of the Policy within the Framework of the Environmental Protection
  see: pdfSummary12.26 KB; view: pdfFull Text1.34 MB
 • Ks. Roman Szewczyk
  Kościoły i związki wyznaniowe a prawo traktatowe Unii Europejskiej / Churches and Religious Associations in the Treaty Law of European Union
  see: pdfSummary4.91 KB; view: pdfFull Text2.84 MB
 • Ks. Roman Szewczyk
  Jak ważnie zawrzeć małżeństwo? / How Can Marriage Be Celebrated Validly?
  see: pdfSummary4.46 KB; view: pdfFull Text3.51 MB
 • Marek Tyrakowski
  Preferencje finansowe związane z działalnością organizacji pożytku publicznego / Financial Preferences Relating to the Activity of a Public Benefit Organization
  see: pdfSummary4.64 KB; view: pdfFull Text2.21 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Grzegorz Jaśkiewicz
  Polemika antydoketystyczna u św. Ignacego z Antiochii / Anti-Docetist Polemics by St. Ignatius of Antioch
  see: pdfSummary12.45 KB; view: pdfFull Text1.33 MB
 • Ks. Bogdan Wiktor Matysiak
  Egipt jako zwodniczy sojusznik w nauczaniu proroków izraelskich / Egypt as a Delusive Ally in the Teaching of Israel Prophets
  see: pdfSummary4.78 KB; view: pdfFull Text2.96 MB
 • Jadwiga Sebesta
  Ikona Bożej Mądrości – Sedes Sapientiae. Boska Sofia w nauczaniu i ikonografii chrześcijańskiej / The Icon of Divine Wisdom – Sedes Sapientiae. The Divine "Sofia" in the Christian Teaching and Iconography
  see: pdfSummary5.3 KB; view: pdfFull Text3.64 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  Miłość samego siebie, poznanie i prawdziwa Miłość. Mały traktat o niektórych etapach życia duchowego / Self-Love, Cognition and True Love. A Small Treaty on Some Stages of Spiritual Life
  see: pdfSummary5.23 KB; view: pdfFull Text7.01 MB
 • Ks. Zdzisław Żywica
  Wina i odpowiedzialność za śmierć Jezusa oraz perspektywy zbawcze pogan w świetle Mt 27, 1-66 / Guilt and Responsibility for the Death of Jesus, and Pagans' Saving Perspectives in the Light of Mt 27, 1-66
  see: pdfSummary11.81 KB; view: pdfFull Text3.2 MB

VARIA

 • Maria Ankudowicz-Bieńkowska
  Koncert muzyczny w Ełku w roku 1948 / Musical Concert in Ełk in 1948
  see: pdfSummary11.42 KB; view: pdfFull Text714.38 KB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach 1992-2011 / The List of M.A. Theses Written Within Studying at the Diocesan Seminary in Ełk in 1992-2011
  see: pdfSummary4.97 KB; view: pdfFull Text2.92 MB
 • Janusz Hochleitner
  Uwarunkowania rozwojowe lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim / Development Conditions of Local Activity Groups in the Warmian Masurian Voivodship
  see: pdfSummary4.45 KB; view: Full Text
 • Anna Krajewska
  Etyka i wychowanie w kontekście edukacji / Ethics and Upbringing in the Context of Education
  see: pdfSummary5.9 KB; view: pdfFull Text1.82 MB
 • Jacek Łukaszewicz
  Miejsce sportu w formacji wewnętrznej alumna / The Place of Sport in the Spiritual Formation of a Seminarian
  see: pdfSummary6.2 KB; view: pdfFull Text1.71 MB
 • Mariusz Pawlina
  Misterium Męki Pańskiej w Budzewie / The Mystery of Lord's Passion in Budzewo
  see: pdfSummary4.45 KB; view: pdfFull Text1.37 MB
 • Ryszard Skawiński
  Współpraca szkoły i rodziny – od traktatów socjologicznych po praktyczne rady / The Cooperation of School and Family – from Sociological Treaties to Practical Advices
  see: pdfSummary11.29 KB; view: pdfFull Text2.67 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here3.76 MB

 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Emigracja i cywilizacje. Lublin, 14 maja 2011 r.
 • Ks. Dariusz Lipiec, Sprawozdanie z sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II.
 • Ryszard Skawiński, Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich (25 maja 2011, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie) oraz z konferencji bolońskiej pt. Problem based learning (PBL) a ramy kwalifikacji (25 marca 2011, Uniwersytet Gdański w Gdańsku).

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here3.76 MB

 • Dobrosława Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu do Unii Europejskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 281 (rec. Aleksy Goettel).
 • Adam Bieranowski, Służebność mieszkania, LexisNexis, Warszawa 2011, ss. 467 (rec. Jakub Jan Zięty).
 • Ks. Bogusław Drożdż, Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła, Legnica 2009, ss. 576 (rec. Ks. Dariusz Lipiec).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Maksymilian Barwikowski).
 • Barbara Kalinowska, Bernardyni w Ostrołęce w latach 1664-1864, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2011 (rec. Janusz Gołota).
 • S. Barbara Lisowska, ks. Wojciech Guzewicz, W tle Cudownego Medalika, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, [wyd. II, poprawione i poszerzone], Warszawa-Ełk 2011, ss. 165 (rec. Paweł Lenda).
 • Ks. Marian Polak CSMA, Kochaj i rób co chcesz, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011, ss.103 (rec. Adrian Sadowski).
 • W służbie Bogu i ludziom. Ks. Czesław Jakub Domel (1932-2004), red. ks. Wojciech Guzewicz, „Episteme", 41(2005), ss. 191 (rec. Łukasz Moćkun).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534