studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK11.02 MB


  

EDUKACJA / EDUCATION

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Urbano Ferrer
  Grundlinien der Ethik von Maximilian Beck / Some Foundations of Ethics in Maximilian Beck
  see: pdfSummary5.23 KB; view: pdfFull Text50.8 KB
 • Urbano Ferrer
  Perspectivas de la etica civil. Valores democraticos y virtudes civicas / The Perspectives of Civil Ethics. Democratic Values and Civic Virtues
  see: pdfSummary5.03 KB; view: pdfFull Text58.18 KB
 • Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés
  El voluntarismo en Escoto: voluntad y libertad / The Voluntarism of Duns Scotus: Will and Freedom
  see: pdfSummary5.32 KB; view: pdfFull Text98.25 KB
 • Curtis L. Hancock
  Plotinus' Adoption of Aristotle's Doctrine of Act (Energeia)
  see: pdfSummary16.45 KB; view: pdfFull Text133.78 KB
 • Peter A. Redpath
  Globalization, Nationalism, and the Present US Immigration Troubles
  see: pdfSummary4.44 KB; view: pdfFull Text44.75 KB
 • Ks. Marcin Sieńkowski
  Wissen und Glaube in Bezug auf die Wahrheit nach dem Hl. Thomas von Aquin / Knowledge and Faith in Their Relation to Truth According to St. Thomas Aquinas
  see: pdfSummary18.42 KB; view: pdfFull Text85.51 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Niezrealizowany plan kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie obrad IV sesji Soboru Watykańskiego II (1965 roku) / Cardinal Stefan Wyszynski's Unimplemented Plan During the IV Session of the Vatican Council II (1965)
  see: pdfSummary4.86 KB; view: pdfFull Text223.4 KB
 • Sabina Bober
  Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie Polski Ludowej / The Struggle for Maintaining the Teaching of Religion in Schools in the Times of the People's Republic of Poland
  see: pdfSummary5.21 KB; view: pdfFull Text121.21 KB
 • Olga Cyrek
  Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezarego z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli / Physical Work in the Early Medieval Monastic Communities on the Basis of the Rules of Augustine of Hippo, Benedict of Nursia, Caesarius of Arles, Columba The Younger, and Isidore of Seville
  see: pdfSummary18.75 KB; view: pdfFull Text149.36 KB
 • Janusz Hochleitner
  Współczesne graffiti – wyzwanie badaczy życia codziennego / Modern Graffiti – the Challenge for the Researchers of Everyday Life
  see: pdfSummary4.43 KB; view: pdfFull Text134.17 KB
 • Ks. Marek Jodkowski
  Dzieje placówki duszpasterskiej w Piszu przed II wojną światową / The History of the Pastoral Service in Pisz Before the World War II
  see: pdfSummary5.2 KB; view: pdfFull Text110 KB
 • Bogdan Sekściński
  Akcja antykatolicka w Polsce i jej autorzy (1947-1956) / The Anti-Catholic Action in Poland and its Authors (1947-1956)
  see: pdfSummary19.15 KB; view: pdfFull Text2.06 MB
 • Ks. Marek Truszczyński
  Kształtowanie się znaczenia nazwy „Mazowsze" na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem XII-XIX wieku / The Formation of the Meaning of the Name "Mazovia" Through the Ages, Mainly from 12th to 19th Century
  see: pdfSummary17.3 KB; view: pdfFull Text151.51 KB
 • Ks. Jacek Wojda, „Ewangelia według św. Łukasza" jako dokument historyczny w świetle „Dawnych dziejów Izraela" Józefa Flawiusza / The Gospel According to St. Luke as a Historical Document in the Light of Antiquities of the Jews by Flavius Josephus
  see: pdfSummary5.77 KB; view: pdfFull Text200.09 KB
 • Ks. Jacek Wojtkowski
  Powojenne losy kościoła św. Katarzyny w Braniewie w świetle archiwaliów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie / The Post-War History of the St. Catherine Church in Braniewo in the Light of the Archival Material of the Provincial Monuments Conservator in Olsztyn
  see: pdfSummary6.29 KB; view: pdfFull Text181.01 KB

NAUKI O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Kwestia udziału katolików w życiu społeczno-politycznym na łamach prasy diecezjalnej Polski północno-wschodniej w latach 1989-2009 / The Issue of the Participation of the Catholics in the Socio-Political Life in the Diocesan Press of the North-East Poland in 1989-2009
  see: pdfSummary4.92 KB; view: pdfFull Text145.75 KB
 • Małgorzata Laskowska
  Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych. Zarys problematyki / The Impact and Influence of Audio-Visual Media. An Outline of the Issue
  see: pdfSummary17.48 KB; view: pdfFull Text100.91 KB
 • Jacek Mrozek
  Prawne i etyczne ograniczenia wolności słowa / Legal And Ethical Limitations of the Freedom of Speech
  see: pdfSummary5.31 KB; view: pdfFull Text116.92 KB

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGY

 • Dariusz Adamczyk
  Zjednoczenie z Bogiem w kontekście ludzkiej grzeszności i możliwość niegrzeszenia w świetle Pierwszego Listu Jana / The Unification with God in the Context of Human Sinfulness and unsinfulness in the Light of the First Letter of St. John
  see: pdfSummary4.87 KB; view: pdfFull Text138.7 KB
 • Ks. Grzegorz Jaśkiewicz
  Argumenty przemawiające za bóstwem Jezusa Chrystusa w De Trinitate Hilarego z Poitiers / The Arguments on the Divinity of Jesus Christ in De Trinitate by St. Hilary of Poitiers
  see: pdfSummary19.47 KB; view: pdfFull Text144.13 KB
 • Ks. Marek Kluz
  Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacją przykazania miłości. Z perspektywy globalnej i Polski / The Preferential Option for the Poor as the Realization of the Commandment of Love. From Global and Polish Perspectives
  see: pdfSummary5.29 KB; view: pdfFull Text125 KB
 • Ks. Tomasz Kopiczko
  Jakiego Kościoła pragnie człowiek? Model instytucjonalny i wspólnotowy w refleksji katechetycznej / What Church Does Man Want? Institutional and Communitarian Model of Church in Catechetical Reflection
  see: pdfSummary5.03 KB; view: pdfFull Text115.36 KB
 • Ks. Karol Sokołowski
  El milagro en la teología contemporánea / Miracle in the Contemporary Theology
  see: pdfSummary16.5 KB; view: pdfFull Text115.58 KB
 • Tomasz Stwora
  Próby interpretacji nauki o grzechu pierworodnym w świetle teorii ewolucji w teologii katolickiej / Attempts of Interpreting the Doctrine of Original Sin in the Light of the Theory of Evolution in Catholic Theology
  see: pdfSummary17.02 KB; view: pdfFull Text144.47 KB
 • Ks. Wojciech Turowski
  Czy w homilii jest miejsce na politykę? / Is There a Place for Politics in Homily?
  see: pdfSummary4.77 KB; view: pdfFull Text148.31 KB

PRAWO / LAW

 • Dariusz Charko
  Bigamia w polskim prawie karnym / Bigamy in the Polish Criminal Law
  see: pdfSummary16.32 KB; view: pdfFull Text91.99 KB
 • Kamil Frąckowiak, Piotr Jankowski
  Piractwo somalijskie a polskie prawo karne na przykładzie przestępstwa przejęcia kontroli nad statkiem wodnym / Somali Piracy and the Polish Criminal Law by the Example of Taking Control Over a Sea Vessel
  see: pdfSummary17.35 KB; view: pdfFull Text141.1 KB
 • Anna Korzeniewska-Lasota
  Jawność postępowań dyscyplinarnych / The Openness of Disciplinary Proceedings
  see: pdfSummary4.29 KB; view: pdfFull Text127.08 KB
 • Jacek Mrozek
  Przestępstwo pomówienia (zniesławienia) w teorii prawa karnego materialnego / The Crime of Slander (Defamation) in the Theory of Substantive Criminal Law
  see: pdfSummary5.09 KB; view: pdfFull Text131.86 KB

VARIA

 • Jowita Jagla
  Scena religijna wobec realizmu. Portret wotywny i portret ukryty w obrazie „Opłakiwanie" z kościoła św. Katarzyny w Braniewie / Religious Scene Towards Realism. The Votive Portrait and the Hidden Portrait in the „Mourning" Picture from St. Catherine Church in Braniewo
  see: pdfSummary4.96 KB; view: pdfFull Text5.07 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Antoni Skowroński
  Sprawozdanie z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Gliwice-Katowice-Wisła, 17-21 września 2012 r.
  view: pdfFull Text74.72 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • S. Janina Bosko RM, ks. Jacek Maciej Wojtkowski
  Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn 2011, ss. 265, ilustracje (rec. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska)
  view: pdfFull Text57.76 KB

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 1437

Ogółem 148932