studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK8.25 MB
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES90 KB


  

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Imelda Chłodna
  W obronie edukacji liberalnej (Liberal Education) – na kanwie rozważań Allana Blooma / In Defense Of The Liberal Education In The Outline Of Considerations Of Allan Bloom
  view: pdfFull Text1.42 MB
 • Ks. Tomasz Duma
  Teoria aktu i możności w funkcji ogólnego kryterium oceny poprawności dyskursu metafizycznego / The Theory Of Act And Potency As A Verifying Criterion Of Correctness Of The Metaphysical Cognition
  view: pdfFull Text2.53 MB
 • Adriana Kurasz
  Czy istnieje prawo naturalne? / Does Natural Law Exist?
  view: pdfFull Text2.81 MB
 • Ks. Antoni Skowroński
  Filozoficzne i światopoglądowe implikacje kryzysu ekologicznego / Philosophical And Connected With People's Outlook On Life Implications Of The Ecological Crises
  view: pdfFull Text2.25 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego / The Sense Of Religious Faith In A Light Of Philosophical Realism
  view: pdfFull Text1.87 MB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego w 1958 r. / Le Processus Judiceiaire De L'Eveque Ignacy Wysoczanski En 1958
  view: pdfFull Text1.41 MB
 • Ks. Mariusz Kołodziej
  Biskup Wilhelm Pluta (1910-1986) – pasterz Kościoła gorzowskiego / Bischof Wilhelm Pluta (1910-1986) – Der Hirt Der Kirche Zu Gorzow
  view: pdfFull Text2.22 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  La place de l'évêque de Rome dans la communion des Églises durant les premiers voyages des papes de Rome à Constantinople au VIe siècle / Miejsce biskupa Rzymu w komunii kościołów podczas trzech pierwszych podróży papieskich z Rzymu do Konstantynopola w VI wieku
  view: pdfFull Text2.45 MB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wspomnienia o księdzu Stanisławie Maciątku, proboszczu w Wiżajnach, spisane przez ks. Kazimierza Hamerszmita / Erinnerungen An Den Priester Stanisław Maciątek Der Pfarrei Wiżajny Aufgeschrieben Von Dem Priester Stanisław Hamerszmit
  view: pdfFull Text84.49 KB
 • Ks. Witold Jemielity, Listy pasterskie biskupów sejneńskich na Wielki Post i Adwent / Hirtenbriefe Der Bischöfe Von Sejny Für Die Fasten- Und Adventszeit
  view: pdfFull Text3.57 MB

PRAWO / LAW

 • Jerzy Akińcza
  Timesharing w prawie europejskim / Timeshare Law In Europe
  view: pdfFull Text2.28 MB
 • Rafał Dowgier
  Zasady legislacji podatkowej / Principles Of Tax Legislation
  view: pdfFull Text1.74 MB
 • Bogumił Pahl
  Opodatkowanie nieodpłatnego przyrostu majątku osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce / Die Besteuerung Des Unletgetlichen Vermögenszuwachs Der Juristischen Personen Der Katholischen Kirche In Polen
  view: pdfFull Text3.68 MB
 • Mariusz Popławski
  Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku spadkobiercy – problemy praktyczne / The Decision Determining The Tax Refund Of The Heir – Practical Problems
  view: pdfFull Text1.45 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Stanisław Biały
  Niektóre etyczne aspekty dotyczące godności aktu seksualnego / Alcuni Aspetti Etici Che Riguardano Della Dignita' Dell'Atto Sessuale
  view: pdfFull Text2.4 MB
 • Ks. Dariusz Brozio
  Istota i znaczenie modlitwy w świetle nauczania ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita / Essence And Meaning Of The Prayer According To Father Kazimierz Aleksander Hamerszmit
  view: pdfFull Text3.58 MB
 • Ks. Jerzy Fidura
  Kościół rzymskokatolicki i ewangelicko-luterański w 40-tym roku dialogu ekumenicznego / Die Roemisch-Katholische Und Evangelisch-Lutherische Kirche Im 40-Ten Jahre Des Oekumenischen Dialogs
  view: pdfFull Text1.37 MB
 • Ks. Marek Janowski
  Nowy model duszpasterstwa pierwszokomunijnego oparty o założenia rytuału: „Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych" / A New Model Of The First Communion Pastoral Care Based On Presuppositions Of The Ceremonial: Rites Of The Christian Initiation Of Adults
  view: pdfFull Text2.43 MB
 • Ks. Andrzej Jaśko
  Jezus Panem natury – analiza egzegetyczna Mk 4,35-41 / Gesu - Il Signore Della Natura. L'Analisi Esegetica Di Mc 4,35-41
  view: pdfFull Text3.78 MB
 • Ks. Wojciech Kalinowski
  Nehmen wir die Seminaristen wahr? / Czy traktujemy seminarzystów poważnie?
  view: pdfFull Text1.51 MB
 • Ks. Maciej Ostrowski
  Duszpasterstwo turystyczne na terenie diecezji ełckiej / Die Torismus-Seelsorge In Der Diözese Elk
  view: pdfFull Text2.43 MB

VARIA

 • Ewa Folejewska
  Stan obecny i działalność Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku / Gegenwärtiger Stand Und Tätigkeit Der Bibliothek Im Hohen Priesterlichen Seminar In Elk
  view: pdfFull Text6.56 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych. Tomy 1-6 (2000-2006) / Die Bibliogrphie „Ełckie Studia Teologiczne". Band 1-6 (2000-2006)
  view: pdfFull Text1.8 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Sylwetki wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP / Profiles Of The Great Poles: Jacek Woroniecki OP
  view: pdfFull Text873.83 KB

SYMPOZJUM / SYMPOSIUM

MATERIAŁY Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO O ŚW. BRUNONIE (EŁK, 25 MAJA 2007)

 • Andrzej Zdanowski
  Europa czasów św. Brunona (uwarunkowania społeczno-polityczne) / Der Feudalherr Europa In Der Zeit Des Heiligen Brunos, Der Politisch-Soziale Hintergrund
  view: pdfFull Text1.58 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Chrystianizacja Europy Środkowej / Christianisierung In Mitteleuropa
  view: pdfFull Text3.4 MB
 • Władysław Markowski
  Świętego Brunona życie i działalność / St. Bruno's Life And Work
  view: pdfFull Text1.76 MB
 • Maciej Abrosiewicz
  Kulturowy wymiar życia i misji św. Brunona. Zabytki i piśmiennictwo / The Cultural Gauge Of Life And Mission Of Saint Bruno. Monuments And Sources
  view: pdfFull Text2.88 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Bericht über das Wissenschaftliche Symposium: Der Hl. Bruno von Querfurt. Ełk, den 25. 05. 2007
  view: pdfFull Text297.37 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here8.25 MB

 • Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, 1(2005), ss. 180. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Marek Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo: Jedność, Kielce 2002, ss. 238. Rec. Adriana Kurasz.
 • Andreas Englisch, Habemus Papam. Von Johannes Paul II. zu Benedikt XVI, Wydawnictwo: C. Bertelsmann, München 2005, ss. 338. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Ocalić od zapomnienia: Parafia Rożyńsk Wielki, Ełk-Rożyńsk Wielki 2006, ss. 32. Rec. Ryszard Skawiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny naterenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego, Ełk 2006, ss. 400. Rec. Ks. Jan Walkusz.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Unser Glaube hat ein Gesicht – Jesus Christus. Homilien vom Jahreskreis B, Lohr–Rothenfels–Bergrothenfels-Ełk 2004, ss. 160. rec. Ks. Jerzy Fidura.
 • Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia, Wyd. Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 20072, ss. 299. Rec. Imelda Chłodna.
 • Piotr Jaroszyński, Science in Culture, Wyd. Rodopi B.V., Amsterdam-New York 2007, ss. 328. Rec. Imelda Chłodna.
 • Bogdan Stanaszek, „Wrogo ustosunkowany do naszego państwa". Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych, Sandomierz 2006, ss. 130. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Jacek Woroniecki, Quaestio disputata de natione et statu civili. O narodzie i państwie, tłum. z jęz. łac. R. Maliszewski, Lublin 2004, ss. 74. Rec. Ks. Paweł Tarasiewicz.

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 23

Miesiąc 1435

Ogółem 148930