studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK3.64 MB
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES138.16 KB


  

FILOLOGIA / LITERATURE

 • Joanna Szydłowska
  Konceptualizacja doświadczenia wojny i okupacji w twórczości reportażowej Krzysztofa Kąkolewskiego. Świadectwo – Pamięć – Gest etyczny / The Experience of the War and Occupation in the Reports of Krzysztof Kąkolewski. Testimony - Memory - Ethical Gesture
  view: pdfFull Text2.13 MB
 • Radosław Supranowicz
  Tęsknota za utraconym rajem? Kilka uwag na temat fenomenu „HEIMAT" / Sehnsucht Nach Dem Verlorenen Paradies? Einige Bemerkungen Zum Phänomen „Heimat"
  view: pdfFull Text1.53 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Mikołaj Krasnodębski
  Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego / Jacek Woroniecki's and Feliks Wojciech Bednarski's Pedagogics as an Exemplification of the Traditional Thomism
  view: pdfFull Text5.95 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Uporczywa prokreacja / Accanimento Procreativo
  view: pdfFull Text3.34 MB
 • Ks. Piotr Przemielewski
  Filozofia na Areopagu idei, czyli postmodernizm i jego obecność we współczesnej kulturze i sztuce / Postmodernism and its Presence in Contemporary Culture and Art
  view: pdfFull Text3.22 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  «Osoba» jako kryterium badawcze / „Person" as an Analytical Criterion
  view: pdfFull Text2.42 MB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Krzysztof Bielawny
  Udział biskupów polskich w obradach Soboru Watykańskiego II / Beteiligung Polnischer Bischöfe An Den Beratungen Des II. Vatikanischen Konzils
  view: pdfFull Text4.13 MB
 • Janusz Hochleitner
  Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy / St. John of Nepomuk as a Catholic Cultural Hero
  view: pdfFull Text2.96 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  Quelle place trouve l'histoire dans les recherches théologiques de Karl Rahner et d'Henri de Lubac? / Miejsce historii w pracach teologicznych Karola Rahnera i Henryka de Lubac'a
  view: pdfFull Text5.15 MB

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / COMMUNICATION

 • Jacek Janusz Mrozek
  Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy / Right to Cultivate the Memory of a Deceased Person and Activity of the Press
  view: pdfFull Text2.74 MB
 • Jacek Janusz Mrozek
  Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym / A Journalist's Professional Secrecy and its Protection in the Polish Legal System
  view: pdfFull Text2.29 MB
 • Ryszard Skawiński
  Reforma szkolnictwa zawodowego w „Gazecie Wyborczej" w latach 1992-2002 / Die Reformen Des Fachschulwesens In Den Spalten Der Zeitung „Gazeta Wyborcza" In Der Zeit 1992-2002
  view: pdfFull Text2.44 MB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  List biskupa Stanisława Łukomskiego do wojewody białostockiego z 13 października 1945 r. / Der Brief Des Bischofs Stanisław Łukomski An Den Leiter Der Woiwode In Białystok Vom 13. Oktober 1945
  view: pdfFull Text1.09 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Orędzie bpa Stanisława Łukomskiego do diecezjan z 16 sierpnia 1947 r. / Aufruf Des Bischofs Stanisław Łukomski An Die Diözesanen Am 16. August 1947
  view: pdfFull Text1.22 MB

PRAWO / LAW

 • Damian Czudek, Janusz Orłowski, Dana Šramkova
  Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym / Sanctions in the Current Czech and Polish Tax System
  view: pdfFull Text3.68 MB
 • Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel
  Pojęcie instrumentu finansowego / The Term of Financial Instrument
  view: pdfFull Text1.72 MB
 • Bogumił Pahl
  Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości – problemy praktyczne / The Tax Base of the Real Estate Tax – Practical Problems
  view: pdfFull Text2.88 MB
 • Krzysztof Teszner
  Model administracji podatkowej w Polsce w latach 1934-1939 jako wzorzec budowy efektywnej administracji podatkowej / The Model of Tax Administration in Poland in Period 1934-1939 as a Pattern of Structure of Effective Tax Administration
  view: pdfFull Text3.17 MB
 • Marek Tyrakowski
  Prawnofinansowe aspekty Funduszu Kościelnego / The Law and Financial Aspects of the Church Capital
  view: pdfFull Text2.24 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Stanisław Biały
  Wolne związki a ideologia «GENDER»: zagrożenia relatywizmem etycznym na polu seksualności ludzkiej w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: «Rodzina, Małżeństwo i „wolne związki"» / Unmarried Relations and the Ideology of «Gender»: Threats by Ethical-Relativism in the Area of Human Sexuality in the Light of the Documents of The Papal Council on Family: «Family, Marriage and "The Free-Relationships"»
  view: pdfFull Text3.95 MB
 • Ks. Stanisław Biały
  Etyczne aspekty pracy widzianej jako odpowiedzialność za dobro wspólne / Ethical Aspects of Work Seen as a Responsibility For the Common Good
  view: pdfFull Text2.32 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Obraz człowieka w doktrynie Świadków Jehowy / The Image of Man in the Jehovah's Witnesses Doctrine
  view: pdfFull Text3.48 MB

VARIA

 • Anita Frankowiak
  Implikacje kwartetu metafizycznego Leszka Kołakowskiego. Glossa humanistki / The Implication by Leszek Kolakowski Metaphysical Quartet. The Gloss of Humanist
  view: pdfFull Text1.7 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Dzieje, rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji ełckiej w latach 1992-2007 / Die Geschichte, Die Rolle Und Die Aufgabe Des Domes In Der Diözese Ełk In Der Zeit Von 1992-2007
  view: pdfFull Text1.06 MB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here3.64 MB

 • Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Pawle (Sui sentieri di Paolo). Papieski Uniwersytet Salezjański, Rzym 23-24 kwiecień 2009.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego nt. „Humanizm tomistyczny a przyszłość cywilizacji". Baltimore (USA), 1-3 października 2009 r.
 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Bezpieczeństwo człowieka a wartości". Drohiczyn, 7-9 września 2009 r.
 • Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki" pt. Spór o rozumienie filozofii, które odbyło się 11 grudnia 2008 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here3.64 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sabina Turowska, Czas trwania, Ełk-Rygol 2009, ss. 124. Rec. Henryka Sawicka.
 • Ks. Czesław Dadura, Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku (1987-2008), Olecko 2009, ss. 128. Rec. Ks. Wojciech Guzewicz.
 • Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta, K. Sosna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 144. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 194. Rec. Michał Jasiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu Lipsk, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2009, ss. 90. Rec. Ryszard Skawiński.
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Różyńsk Wielki 1958/1982-2008, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, ss. 224. Rec. Iwona Śniarowska.
 • Robert Klimowicz, Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic, Ełk 2009, ss. 320. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Marta Romańczuk-Grącka, Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, ss. 333. Rec. Jacek Janusz Mrozek.
 • Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. ks. Wojciech Guzewicz, „EPISTEME", 72(2007), ss. 240. Rec. Marcin Radziłowicz.
 • Ks. Wiesław Taraska, Sanktuarium maryjne w nauczaniu Jana Pawła II, Sandomierz 2008, ss. 343. Rec. Ks. Dariusz Lipiec.

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534