SE19 2017 3

 

 

pdfE-BOOK2.42 MB2.42 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • C. Canceran OP
  Who is God? Pope Benedict meets Pope Francis
  view: pdfFull Text319.36 KB

 • R. Podgórski
  Filozofia fenomenologiczna Maxa Schelera i Romana Ingardena w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły
  Max Scheler and Roman Ingarden’s phenomenological philosophy in “adequate anthropology” by Karol Wojtyła
  view: pdfFull Text387.75 KB

 • ks. W. Wojtyła
  Między ontologią a logiką. Rola logiki w procesie poznania prawdy
  Between ontology and logic. The role of logic in the process of knowing the truth
  view: pdfFull Text352.19 KB

PRAWO / LAW

 • B. Chyłka
  Granice zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP)
  The boundaries of the principle of impartiality of public authorities in matters of personal conviction and outlooks on life (art. 25 paragraph 2 of the Polish Constitution)
  view: pdfFull Text438 KB


 • M. Kotowska-Lewińska, Sz. Kulmaczewski
  Prawo a moralność – zagadnienia normatywne na tle polskiej praktyki orzeczniczej
  Law and morality – normative issues against the background of Polish judicial practice
  view: pdfFull Text463 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. M. Bednarski
  Zniszczenie kości ludzkich przez Jozjasza w Betel (2 Krl 23,16-19) w świetle mezopotamskiej praktyki zaqiqu oraz taktyki wojennej królów asyryjskich
  The destruction of human bones in Bethel (2 Kings 23,16-19) in the light of the Mesopotamian practice zaqiqu and tactics of war Assyrian kings
  view: pdfFull Text528.04 KB

 • M. Janik
  Konotacje demonologiczne terminu hl'y>l' dx;p; w Ps 91,5-6
  Demonic connotations of the term hl'y>l' dx;p; in the Psalm 91,5-6
  view: pdfFull Text498.65 KB

 • ks. R. Sawicki
  Diecezja wigierska i jej dziedzictwo historyczno-pastoralne
  The Wigry diocese and its historical-pastoral heritage
  view: pdfFull Text464.37 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „25 lat Caritas Diecezji Ełckiej”, Ełk, 9 września 2017 r.
  view: pdfFull Text206.36 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 27

Miesiąc 496

Ogółem 96882